ΚΔΑΠ


Festival

Rosarte

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΣΙΣ !

Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την μαθητική 

Συναυλία Οργάνων του 

Έκφρασις που θα γίνει την  Έκφρασις 

Κυριακή 11 Ιουνίου , ώρα 7.00.μ.

στην αίθουσα συναυλιών του Έκφρασις 
 

Σύνδεσηρολόγια